Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenWat heeft de politiek voor ons in petto?
Stemmen voor de Tweede Kamer

Wat heeft de politiek voor ons in petto?

Vrijdag 27 oktober 2023
 class=

Wat mogen we tot 2027 verwachten op het gebied van ouderenbeleid? Hebben de politieke partijen oog voor ons? Een overzicht van wat partijen willen op het gebied van voor ons belangrijke thema’s als werk en inkomen, AOW en pensioenen, wonen, zorg en welzijn.

BBB

 class=

Zorg

Lokale gemeenschappen kunnen bijdragen aan het ontlasten van mantelzorgers. BBB bepleit een samenhangende aanpak waarin gemeenschapshuizen en verenigingen samen met (zorg)professionals een centrale rol spelen. De partij wil het budget van thuiszorgdiensten verhogen, zodat senioren beter kunnen worden bediend.

Wonen

Voor degenen die niet langer in de eigen vertrouwde omgeving kunnen wonen, maar nog niet toe zijn aan verpleeghuiszorg wil BBB de toegang tot het verzorgingshuis weer mogelijk maken. Het gapend gat tussen thuis en het verpleeghuis hoort te worden gevuld.

Belang van Nederland

 class=

Pensioen

BVNL wil dat de achter- gebleven indexatie van pensioenen alsnog wordt uitbetaald, met terugwerkende kracht. Dat komt neer op een onmiddellijke verhoging van alle pensioenen met 24 procent, gebaseerd op de daadwerkelijke rendementen van pensioenfondsen.

AOW

BVNL wil de kostendelersnorm afschaffen. Alleenstaanden die gaan samenwonen worden dan niet meer gekort op hun AOW. De kostendelersnorm heeft volgens BVNL meer armoede en meer vereenzaming als negatieve effecten.

 class=

CDA

Zorg

Het CDA wil zorg in heel Nederland beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden. De partij wil geen verhogingen van eigen betalingen in de medische zorg en de huisarts moet uitgezonderd blijven van het eigen risico. Regionale ziekenhuizen blijven behouden voor het leveren van basiszorg en reguliere acute zorg.

Wonen

De bouw van woningen moet onverminderd doorgaan. Startende gezinnen en ouderen moeten een passende woning kunnen vinden in de eigen omgeving. Onnodige regels moeten verdwijnen zodat in ieder dorp en iedere stad snel bijgebouwd kan worden.

 class=

ChristenUnie

Welzijn

De CU wil investeren in een zorgzame samenleving. Om die te stimuleren, moet er geld komen voor huizen van ontmoeting in iedere wijk of dorp. Op deze fysieke plekken wordt een basis- aanbod van activiteiten georganiseerd gericht op ontmoeting. Kennis, ervaringen en inzet van ouderen daarbij is belangrijk.

Wonen

Er moeten veel meer ouderenwoningen worden gebouwd. Omdat niet elke oudere zelfstandig thuis kan blijven wonen, wil de CU investeren in meer structurele verpleeghuisplekken.

 class=

Denk

Zorg

DENK wil dat er meer geïnvesteerd wordt in ouderenzorg. Er dient voldoende tijd te zijn voor de schoonmaak van huizen, goede zorg en een luisterend oor. Er moet extra aandacht komen voor cultuursensitieve zorg en voor ouderen in kwetsbare wijken.

Wonen

Ouderen moeten zo lang als mogelijk is zelfstandig kunnen blijven wonen en dicht bij hun families. DENK is een voorstander van generatiewoningen en het bouwen van woningen die eenvoudig aangepast kunnen worden tot familiewoning of seniorenwoning.

 class=

D66

Pensioen

D66 wil pensioenen die meer keuzevrijheid en zekerheid voor later geven. Mensen moeten een bedrag ineens kunnen opnemen en een flexibele opbouw van het pensioen moet mogelijk worden. Ouderen die dat willen kunnen eenvoudiger blijven doorwerken, en zij moeten makkelijker een hypotheek kunnen krijgen.

Welzijn

Ouderen kunnen voor een vaste lage prijs in bus, tram, metro en trein buiten de spits naar musea en concerten in heel Nederland reizen. Fietsen wordt veiliger, bijvoorbeeld op relaxroutes waar recreëren voorop staat.

 class=

GroenLinks-PVDA

Zorg

GL-PvdA wil dat ouderen goede zorg dichtbij huis krijgen. Door verschillende wetten samen te voegen, kan de ouderenzorg beter georganiseerd worden en worden mensen niet van het kastje naar de muur gestuurd. Goede ondersteuning en hulp thuis door extra wijkverpleegkundigen en specialisten ouderenzorg maakt langer thuis wonen mogelijk. Er moet altijd een plek in een verpleeghuis zijn als thuis wonen niet meer gaat.

Wonen

Nieuwe woonzorgvormen worden betaalbaar, zodat iedereen er terecht kan, ongeacht de dikte van de portemonnee. Zo wordt voorkomen dat ouderen uit hun sociale huurwoning moeten, maar nergens terecht kunnen.

 class=

JA21

Zorg

JA21 pleit voor de terugkeer van bejaardenhuizen. Er moeten wooncomplexen komen waar meerdere ouderen kunnen wonen en waar zij van gemeenschappelijke faciliteiten gebruik kunnen maken. De zorg in deze woonomgevingen moet schaalbaar zijn om te voorkomen dat ouderen door ziekte naar een andere leefomgeving worden verplaatst.

Wonen

De wens van ouderen om zolang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen moet gefaciliteerd worden. Thuiszorgorganisaties worden voorzien van een systeem waarmee zij thuiswonende ouderen beter kunnen monitoren.

 class=

Nieuw Sociaal Contract

Pensioen

Onze pensioenvoorziening moet bestendig zijn voor iedereen. Het gaat immers om de bestaanszekerheid voor de oude dag en voor nabestaanden. NSC wil zich inzetten voor essentiële verbeteringen in de Wet toekomst pensioenen, waaronder meer solidariteit.

Zorg

Gezondheid gaat verder dan enkel fysiek welzijn. Gezondheid is ook mentaal welbevinden, veerkracht en sociale verbondenheid. De toekomstige zorg blijft alleen betaalbaar en beheersbaar wanneer mensen langer gezond blijven, actief deelnemen aan de samenleving en problemen veerkrachtig aanpakken. Preventie is daarbij het sleutelbegrip.

 class=
Chris Stoffer

SGP

Zorg

De SGP wil een beter salaris voor verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg.

Regeldruk

De partij wil dat de regeldruk voor zorgverleners, cliënten, patiënten en mantelzorgers wordt verminderd.

50PLUS

Zorg

50PLUS vindt dat zorg en ook ouderenzorg een primaire levensbehoefte is waarop niet bezuinigd mag worden. Het principe van bejaarden- en verzorgingshuizen moet in een nieuwe vorm in ere hersteld worden. Mantelzorgers moeten beter ondersteund en gefaciliteerd worden. De partij wil het eigen risico terug naar 0 euro en het gebruik van medicijnen moet beter gericht zijn op de wensen en behoeftes.

Pensioen

50PLUS wil het invaren in het nieuwe pensioenstelsel voorkomen. De transitie naar het nieuwe stelsel moet gestopt worden.

 class=

Forum voor Democratie

AOW

FvD wil de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.

Pensioen

Het korten van pensioenen moet gecompenseerd worden door verhoging van de AOW- uitkering.

Partij voor de Dieren

Welzijn

PvdD wil eenzaamheid onder ouderen voorkomen en een herwaardering van ouderdom.

Zorg

Essentiële zorg, zoals ouderenzorg of huisartsenzorg, moet een basisvoorziening worden die lokaal binnen gemeenten georganiseerd wordt. Ouderen kunnen kiezen tussen kwalitatieve en voldoende zorg thuis of een plek in een verpleeghuis. Er is voldoende wijkverpleging en dagbesteding beschikbaar. De lange wachtlijsten voor verpleeghuizen worden teruggedrongen door meer en kleinschaliger verpleeghuizen te bouwen.

 class=

PVV

Inkomen

De PVV wil de ouderenkorting verhogen en de AOW-leeftijd terugbrengen naar 65 jaar. De partij wil dat de nieuwe pensioenwet wordt teruggedraaid en dat er een reële rekenrente wordt ingevoerd. De InkomensOndersteuning AOW- gerechtigden (IOAOW) moet in stand worden gehouden.

Zorg

De PVV wil dat verzorgingshuizen in ere worden hersteld. De eerder voorgestelde aantallen verpleeghuizen voor 2040 en ouderenwoningen voor 2030 moeten gerealiseerd worden.

 class=

SP

Pensioen

De SP wil dat de nieuwe pensioenwet teruggedraaid wordt. Er moet een nieuwe wet komen die voor een stabiel pensioen zorgt, een pensioen dat meestijgt met de prijzen.

Zorg

Er moet een stop komen op het sluiten van ziekenhuizen. De aangekondigde bezuinigingen op de zorg in verpleeghuizen moeten worden teruggedraaid. Winstuitkeringen in de zorg worden verboden: geld voor zorg moet naar zorg. Het SP-initiatief voor zorgbuurthuizen – oud worden in je eigen buurt op een kleinschalige zorglocatie – moet navolging krijgen in heel Nederland.

 class=

Volt

Zorg

Om werken in de (ouderen)zorg aantrekkelijk te houden wil Volt, naast een eerlijke beloning, goed werkgeverschap en innovatie stimuleren.

Wonen

Volt wil dat ouderen die niet meer thuis kunnen wonen huur gaan betalen naar draagkracht. Er moet geïnvesteerd worden in innovatieve en coöperatieve leef- en woonvormen voor senioren. Het delen van een woning moet financieel aantrekkelijker gemaakt worden, onder meer door de kostendelersnorm af te schaffen. Senioren moeten naar een veilige aanleunwoning kunnen.

 class=

VVD

Zorg

De VVD wil een Nationaal Zorggesprek over de beste manier om de ouderenzorg te organiseren. De partij wil de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging versterken. Huisartsen moeten met senioren hun wensen en voorbereidingen rondom het ouder worden bespreken. Gemeenten dienen de mantelzorgondersteuning te verbeteren en er moeten eenvoudigere verlofregels komen om werk en zorg te combineren.

Werk

De VVD wil het verplichte leeftijdsontslag in cao’s afschaffen en de arbeidsmarktpositie van gepensioneerden verbeteren door onder meer het nulurencontract voor hen beschikbaar te houden.

Ga stemmen! En stem wijs!

Met het rode potlood kunt u op 22 november invloed uitoefenen op het ouderenbeleid voor de komende vier jaar. Ga dus stemmen, of machtig iemand om namens u te stemmen. Teken ook onze petitie Oud genoeg om wijs te kiezen! Daarmee laat u weten goed ouderenbeleid van groot belang te vinden. Ga naar www.onsmagazine.nl/petitie

Beeld Adri van Esch / Foto’s lijsttrekkersYvonne van Driel (BBB) – Leonard Walpot (CDA) – Rijksoverheid / Martijn Beekman (D66 en VVD) – Cees v.d. Wal (SGP) – Robin de Puy (SP) – Tweede Kamer